Governance

Governance is het sturen van de waterkeringbeherende organisatie door het bestuursorgaan op het behalen van de vereiste waterveiligheid. Daarbij wordt gebruik gemaakt van beschikbare middelen en vindt dit enkel plaats op doelmatige wijze. Feitelijk betekent dit het uitvoeren van de publieke taak door overheden. Echter worden hierbij alle facetten aangewend die nodig of bevorderlijk zijn voor het behalen van de waterveiligheidsdoelstellingen. Vanuit FloodControl IJkdijk werden hiervoor op deze wijze ook state of the art kennis en beschikbare producten en technologie betrokken, en kwam naar voor dat samenwerking met partijen uit de driehoek kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid, hierbij wenselijk dan wel noodzakelijk is.

Waterveiligheid is in Nederland een vast item van onze nationale agenda. Veiligheid tegen overstromingen wordt vertaald naar een aanvaardbaar risico en zijn voor primaire keringenverankerd in de wet, en worden voor de regionale keringen door de provincies vastgesteld.

Binnen de door de wet en regelgeving gestelde kaders en het wettelijk toetsinstrumentarium, wordt beheerders de mogelijkheid geboden om hier zelf invulling aan te geven. Dit wordt actieve zorgplicht genoemd. Dit wordt toegepast op het moment dat met behulp van de eenvoudige (of geometrische) toets en gedetailleerde toets niet tot een oordeel over de waterveiligheid kan worden gekomen. Op deze wijze kunnen door beheerders bijvoorbeeld constructies worden getoetst op compliance aan de wettelijke norm. Dit betekent dat vernieuwende en innovatieve technieken en ontwikkelingen in principe toegepast kunnen worden zolang de beheerder aantoont dat deze technieken voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm. Het beleid en de cultuur van de beheerorganisatie moet hiervoor echter wel de ruimte bieden.

Mocht het beleid in principe de ruimte bieden voor de toepassing van innovaties, dan kan hieraan invulling gegeven worden bij het benaderen van de markt. Innovaties brengen vaak andere werkwijzen, technieken en systemen met zich mee waardoor er ook andere risico’s en andere beheermaatregelen genomen moeten worden. Bewustzijn hierover is voor opdrachtgevers als opdrachtnemers van belang. Omdat voor beide partijen met nieuwe uitgangspunten binnen bestaande kaders gewerkt wordt, is onderling afstemming en overleg noodzakelijk.

Buiten Nederland is de situatie per definitie anders. Wet en regelgeving is anders of ontbreekt zelfs geheel. Ook de wijze waarop eigendom of beheer van de kering is geregeld verschilt. Het betreft dus altijd maatwerk. In de verdere verdieping wordt daarom ingegaan op de Nederlandse situatie in de vorm van de nationale agenda, (actieve) zorgplicht en doelgericht samenwerken aan innovatie.

Westkapelle Zeeland (Staartjes fotografie Deventer)

Er zijn 0 reacties  |  Reageer

 

Smart Levee Guideline is een initiatief van: footer image